Instalacions

     Instalacións deportivas do Concello de Lousame:

Pavillón polideportivo Pilar Barreiro Senra, onde tamén está o ximnasio municipal.

Piscina municipal.

Pistas polideportivas nas parroquias: Sanguiñal, Confurco, Escabia, Camboño, Vilacoba, Lesende e San Xusto.

Campos de Fútbol: A Silva, Cruído, Cabanetán e San Roquiño.

     Para usar o PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PILAR BARREIRO SENRA é necesario pagar unha COTA TRIBUTARIA [1] :

Equipos Federados.
Cota pista/hora/senior: 4€.
Cota pista/hora/categorías inferiores: 0€.

Equipos Non Federados.

Cota pista/hora/senior: 6€.

Cota pista/hora/categorías inferiores: 0€.


  

   Uso do XIMNASIO MUNICIPAL:

Estarán obrigados ao pagamento do prezo público as persoas físicas e xurídicas que soliciten o uso das instalacións do ximnasio municipal

O prezo público por utilización do ximnasio municipal aboarase polo sistema de autoliquidación

A tal efecto, preséntanse as seguintes bonificacións:

          Bono anual de 11 meses: cota anual de 60,00 euros por persoa con dereito a tres (3) horas semanais

          Bono mensual: cota de 6,00 euros por persoa, con dereito a tres horas semanais

          Bono anual de 11 meses. Cota de 120,00 euros dous (2) días á semana, durandte dúas (2) horas por clubes ou asociacións deportivas legalmente constituídos.

 

          Bonificación: terán bonificación do 50% do prezo público os minusválidos e mailo titulares de carné xove, así como os voluntarios da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Lousame, e os voluntarios do grupo de voluntariado do Concello de Lousame

          Normas de xestión: os interesados na utilización do ximnasio municipal solicitarán por escrito autorización, sinalando os días e horas a que opte. Concedidda a autorización, ingresará en Tesourería municipal o importe do prezo público que corresponda.

     Máis información:

Ordenanza reguladora do prezo público por utilización do ximanasio municipal

Concello de Lousame (981 820 494)

 

 

 

 PISCINA MUNICIPAL

A piscina municipal permanece aberta ó público dende primeiros de xullo ata finais de setembro.

A Ordenanza Municipal establece as seguintes taxas polo uso das instalacións da piscina municipal [2] :

        Bono de tempada adultos (maiores de 16 anos) con dereito ó uso diario das instalacións: 12,02€ por persoa.

        Bono familiar por tempada con dereito ó uso diario das instalacións por parte de tódolos membros da mesma familia: 15€.

        Entrada adultos por baño diario: 1,20€.

        Inscrición ós cursos de natación: 6,00€/mes co desconto do 50% no caso de ter abono de tempada.

 

PISTAS DEPORTIVAS

 

 

 

     

 

 


[1] Fonte: Boletín Oficial de la Provincia Núm. 27, Páxina 917, Nº 8: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TAXA POR UTILIZACIÓN DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, Artigo 5: Base impoñible e liquidable.

[2] Fonte:Boletín Oficial de la Provincia Núm. 233, Páxina 9511, ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DOS SERVICIOS PRESTADOS NA PISCINA MUNICIPAL, Artigo 5º: Cota tributaria.