PLENO ORDINARIO 19 maio 2017

Pleno maio 2017

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

VENRES 19 de maio de 2017 ás 20.30

Orde do día

PARTE RESOLUTIVA:

1. Aprovación, se procede, do borrador da acta da sesión: sesión ordinaria do 10.03.2017

2. Aprovación, se procede, da modificación de crédito núm. 6/2017, modalidade crédito extraordinario.

3. Aprovación, se procede, da modificación de crédito núm. 7/2017, modalidade crédito extraordinario, condicionada á entrada en vigor da LOXE.

4. Aprovación, se procede, do recoñecemento extraxudicial de crédito núm 5/2017 cuxo financiamento deriva a modificación de crédito núm. 6/2017.

5. Aprovación, se procede, do recoñecemento extraxudicial de crédito núm 6/2017 cuxo financiamento deriva a modificación de crédito núm. 7/2017.

6. Aprovación, se procede, do recoñecemento extraxudicial de crédito núm 7/2017, financiado con cargo aos créditos do 2017.

7. Moción do PSdG-PSOE relativa ao IBI.

PARTE DE CONTROL.

8. Dación de conta das resolucións da alcaldía da núm. 134/2017 á núm. 232/2017.

9. Dación de conta do PMP do 1º trimeste do 2017.

10. Dación de conta do expediente de liquidación do orzamento do 2016.

11. Dación de conta da incoación do expte para a ordenanza fiscal do IBI.

12. Mocións por razóns de urxencia.

13. Rogos e preguntas.