Pleno extraordinario urxente

Sesión plenaria Extraordinaria e uxente.

23 febreiro 2017 as 20:30 horas.

ORDE DO DÍA

1.-Ratificación, se procede, a urxencia da sesión.

2.-Toma de posesión, se procede, da concelleira electa Dª Silvia Cao Tubio.

3.-Aprobación, se procede, da participación do Concello de Lousame no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2017

4.- Aprobación, se procede, da MC 4.2017,modalidade crédito extraordinario, financiado co PAI 2016 da Exma. Deputación da Coruña.