Pleno Extraordinario 27/01/2017

Pleno extraordinario 27/01/2017 as 17:00

ORDE DO DÍA

1. Toma de coñecemento da renuncia de José Rodríguez Cao ao cargode concelleiro,declaración d vacante e solicitude de nomeamento do sustituto pola Xunta Electoral Central.

2. Aprobación, se procede, do borrador a acta anterior.

3. Mocióndo PSG-PSOE sobre a reinversión do superavit.

4. Dar conta de Resolucións de Alcaldía do nº 690/2016 ao nº 10/2017

5.- Rogos e preguntas.